Puntenspaarsysteem

Bij Yuui's F1 scale models kunt u sinds maart 2023 punten sparen.

                                     

Wat houdt dit spaarsysteem in het kort in:

 • Bij elke aankoop vanaf €10 ontvangt u één of meer punten.
 • Elke € 10,00 uitgegeven voor uw bestelling levert u 1 punt op.
 • Elke 7 punten kunnen ingewisseld worden voor € 1,00 bij een volgende bestelling.
 • De punten worden automatisch bijgehouden in uw account. U moet dan ook een account aangemaakt hebben om de punten te kunnen ontvangen en gebruiken. Zonder account is dit niet mogelijk. U kunt in uw account het saldo en de transacties opvragen. In de winkelwagen ziet u bij de checkout hoeveel punten u krijgt en er is de mogelijkheid voor het inzetten van al gespaarde punten.
 • U ontvangt punten over producten inclusief BTW. Over verzendkosten en transactiekosten kunnen geen punten worden verdiend.
 • U kunt de punten gebruiken voor uw hele bestelling dus inclusief verzendkosten en BTW.

De Algemene Voorwaarden die bij deze puntenspaaractie behoren zijn:

0 Woord vooraf

 • 0.1 Het puntenspaarsysteem wordt aangeboden aan consumenten (hierna te noemen: “gebruiker” of “klant”) die klant zijn van Yuui’s F1 scale models. Deelname aan het systeem is gratis.

1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 • 1.1 Bij gebruik van het puntenspaarsysteem  gelden deze voorwaarden en de algemene voorwaarden van Yuui’s F1 scale models. Bij gebruik van het puntenspaarsysteem verklaart de gebruiker er van hier impliciet mee in te stemmen.

2. Mogelijkheden puntenspaarsysteem

 • 2.1 Het puntenspaarsysteem biedt de klant de mogelijkheid om punten te sparen bij geplaatste bestellingen en deze punten vervolgens in te zetten bij een volgende bestelling bij Yuui’s F1 scale modesl en hiermee korting te krijgen. Het opgebouwde spaartegoed is niet overdraagbaar aan derden en is nooit inwisselbaar voor contant geld. Indien een product is aangekocht met het spaartegoed wordt bij het retourneren van het product het spaartegoed weer teruggestort als saldo. Er wordt nooit of te nimmer contant geld uitgekeerd. Wanneer een aankoop die middels contante is afgerekend, geretourneerd wordt, zal het ontvangen spaartegoed voor die aankoop afgeschreven worden van het spaartegoed. Als blijkt dat er niet voldoende spaartegoed aanwezig is omdat deze inmiddels verzilverd is bij een andere aankoop dan wordt het te retourneren bedrag vermindert met het tekort aan saldo.
 • 2.2 De bedragen van de aankopen die dateren van vóór het begin van het puntenspaarsysteem worden niet bijgeschreven op het saldo.
 • 2.3 Punten worden pas bijgeschreven nadat de volledige betaling voor een bestelling is voltooid.
 • 2.4 Het puntensaldo kan in het account van de klant bekeken worden.
 • 2.5 Punten blijven voor een duur van 500 dagen geldig na bijschrijving van die punten.
 • 2.6 Yuui’s F1 scale models heeft op elk moment het recht om het puntenspaarsysteem te wijzigen of te beëindigen, conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden, zonder die beslissing te motiveren en zonder enige vorm van compensatie te bieden ten aanzien van de klant. 

3. Wijziging en beëindiging van het puntenspaarsysteem 

 • 3.1 Yuui’s F1 scale models kan te allen tijde aan het (opbouwen van het) spaartegoed c.q. verzilveren daarvan nadere voorwaarden verbinden.
 • 3.2 Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met het puntenspaarsysteem is Yuui’s F1 scale models gerechtigd een aan het account van de klant gekoppeld spaartegoed niet te verstrekken en/of een verstrekt voordeel/spaartegoed van de klant op te schorten, te annuleren of terug te vorderen. Hieronder vallen ook specifiek doordachte situaties (o.a. via annuleringen) om het puntenspaarsysteem te misleiden / uit te buiten.
 • 3.3 Het spaartegoed dat wordt verworven via inbreuk op deze algemene voorwaarden zal geannuleerd worden zonder enige vorm van compensatie en zal leiden tot onmiddellijke terugbetaling aan Yuui’s F1 scale models. Yuui’s F1 scale models behoudt zich het recht om klanten aansprakelijk te stellen voor de schade die Yuui’s F1 scale models lijdt en heeft geleden ten gevolge van de handelswijze van de betreffende klant en/of aangifte tegen de klant te doen.
 • 3.4 Yuui’s F1 scale models behoudt zich het recht voor om de aan puntenspaarsysteem verbonden voordelen en voorwaarden te wijzigen en/of in te trekken. Yuui’s F1 scale models behoudt zich tevens het recht voor het puntenspaarsysteem te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging wordt bekendgemaakt per e-mail aan alle klanten en/of op de website van Yuui’s F1 scale models (www.yuui.nl).
 • 3.5 Yuui’s F1 scale models bepaalt hoe lang de actie duurt. Bij beëindiging van de actie geldt vanaf dat moment een minimale resterende bestedingsduur van de gespaarde punten van 2 maanden. Daarna vervallen de punten. Deze termijn zal ook gelden indien de conversieverhouding door Yuui’s F1 scale models wordt aangepast. De conversieverhouding geeft weer hoeveel punten er gespaard worden per uitgegeven euro en hoeveel punten ingeleverd moeten worden voor een euro korting.
 • 3.6 Bij een eventuele toekomstige overname van Yuui's F1 scale models door een derde partij bepaalt deze derde partij wat er gebeurt met het puntenspaarsysteem en het bij klanten opgebouwde saldo.

4. Persoonlijke gegevens en privacy 

 • 4.1 Voor het puntenspaarsysteem gelden geen aanvullende voorwaarden t.o.v. de algemene voorwaarden van Yuui’s F1 scale models.

5. Aansprakelijkheid 

 • 5.1 Door zich in te schrijven voor het puntenspaarsysteem van Yuui’s F1 scale models erkent de klant kennis te hebben van: de karakteristieken en beperkingen van de technologie eigen aan Internet, meer bepaald wat betreft de antwoordtijd om de host-server van de site te raadplegen (om zijn account aan te maken, te raadplegen), de technische performance, de risico’s van onderbreking en algemeen ook van elk risico dat de gegevensoverdracht met zich mee brengt. Yuui’s F1 scale models kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor (niet beperkende lijst):
  • Elke storing van het netwerk die de goede werking van de website hindert;
  • Verlies van gegevens;
  • Slechte werking van de software;
  • Gevolgen van een computervirus, bug, afwijking of defect. 

6. Slotbepalingen 

 • 6.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 • 6.2 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 • 6.3 Yuui’s F1 scale models verwijst voor alle overige zaken die buiten de algemene voorwaarden van het Yuui’s F1 scale models puntenspaarsysteem vallen naar de algemene voorwaarden van Yuui’s F1 scale models en handelt daar ook naar.